مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

زنبور (Braconidae: Hym.)  Habrobracon hebetor Say از جمله پارازیتویید­های مهم آفات است که در بسیاری از نقاط کشور برای کنترل آفاتی مانند کرم غوزه پنبه، کرم پیله خوار نخود و ساقه‌­خوار­های ذرت تکثیر و رها­سازی می‌­شود. پارامترهای زیستی این زنبور مانند درصد پارازیتیسم، تولید­مثل (بر اساس تعداد زنبورهای کامل)، درصد نرزایی و طول عمر زنبورها، روی لاروهای سن سوم، چهارم و پنجم بید آرد Anagasta kuehniella (Zeller) در شرایط دمایی 26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 16 به 8 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین درصد پارازیتیسم، درصد نرزایی و تولید­مثل (بر اساس تعداد لارو زنبور تولید شده روی بدن میزبان) هشت نسل متوالی این زنبور روی لاروهای سن پنجم شب ­پره مدیترانه ­ای آرد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد پارازیتیسم (3/99 درصد)، تولید­مثل (80/63 عدد زنبور نر و ماده کامل) و طول عمر زنبور (4/19 روز) روی لاروهای سن پنجم بود. داده­‌ها نشان داد که درصد نرزایی زنبور روی لاروهای سنین سوم، چهارم و پنجم شب ­پره مدیترانه ­ای آرد با هم اختلاف معنی‌­داری نداشت. درصد پارازیتیسم این زنبور در هشت نسل متوالی روی لاروهای سن پنجم شب ­پره مدیترانه ­ای نیز اختلاف معنی­‌داری نداشت. بیشترین میزان نرزایی این زنبور در نسل اول (95/63 درصد) و کمترین میزان نرزایی در نسل هشتم (6/28 درصد) مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان تولید­مثل این زنبور در نسل اول (7/118 عدد لارو زنبور) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها