بررسی تاثیر جیره های غذایی طبیعی و مصنوعی روی مرحله شفیرگی ساقه خواران Sesamia cretica Lederer وSesamia nonagrioides Lefèbvre در مقایسه با جمعیت مزرعه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

با توجه به خسارت ساقه­ خواران Sesamia cretica و Sesamia nonagrioides در مزارع ذرت و نیشکر، استفاده از روش­ های کنترل بیولوژیک و پرورش گونه­ های سزامیا به­ عنوان میزبان اختصاصی زنبور انگل­واره Telenomus busseolae مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. در این پژوهش، تاثیر جیره­ های غذای طبیعی (ذرت و نیشکر) و غذای مصنوعی در مقایسه با جمعیت جمع ­آوری شده از مزارع نیشکر روی وزن شفیره­ ها و طول دوره شفیرگی گونه­ های یاد شده، بررسی شد. نتایج به ­دست آمده نشان داد وزن شفیره ­های نر و ماده هر دو گونه حاصل از جیره­ های غذایی و جمعیت مزرعه­ ای در سطح احتمال یک درصد دارای اختلاف معنی­ دار بودند. در مورد شفیره ­های نر S.         creticaبیشترین وزن در تیمار غذای مصنوعی با میانگین 158/0 گرم و کمترین وزن در جمعیت مزرعه­ ای با میانگین 141/0 گرم بود. در مورد شفیره­ های ماده حاصل از جیره­ های غذایی مصنوعی و ذرت به­ ترتیب با میانگین 221/0 و 226/0 گرم در گروه اول و شفیره­ های حاصل از جیره نیشکر و جمعیت مزرعه­ ای با میانگین­ های 182/0 و 183/0 گرم در گروه دوم بودند. بیشترین وزن شفیره­ های نر S. nonagrioide  در تیمار ذرت با میانگین 181/0 گرم و کمترین وزن در تیمار غذای مصنوعی و جمعیت مزرعه­ ای بدون اختلاف معنی­ دار با میانگین­ های 136/0 و 143/0 گرم بود. بیشترین وزن شفیره­ های ماده در تیمار ذرت با میانگین 243/0 گرم و کمترین وزن در تیمار غذای مصنوعی با میانگین 176/0 گرم بود. از نظر طول دوره شفیرگی نیز بین تیمارهای غذای طبیعی و مصنوعی هر دو گونه در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی­ دار وجود داشت. طول دوره شفیرگی  شفیره­ های نر S. cretica روی جیره غذای مصنوعی، ذرت و نیشکر به­ ترتیب 93/11، 31/10 و 78/10 روز و طول دوره شفیرگی شفیره­ های ماده روی همان جیره­ های غذایی به­ ترتیب 96/11، 18/10 و 24/10 روز بود. طول دوره شفیرگی شفیره­ های نر  S. nonagrioides روی جیره غذای مصنوعی، ذرت و نیشکر به­ ترتیب 44/10، 91/11 و 35/11 روز و طول دوره شفیرگی شفیره­ های ماده روی همان جیره­ های غذایی به­ ترتیب 40/10، 19/12 و 12/11 روز بود. (به­ طور مختصر جیره غذایی مصنوعی مورد بررسی روی گونه S. cretica نسبت به گونه S. nonagrioidesاثر مطلوبتری داشته است).

کلیدواژه‌ها