بررسی تنوع گونه ای مگس های خانواده Syrphidae در منطقه اراک ومقایسه شاخص های تنوع زیستی آن ها در مناطق نمونه برداری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

3 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

در بررسی­ هایی که از فروردین تا آذر ماه سال 1391 به ­منظور تعیین تنوع گونه ­ای مگس ­های خانواده سیرفیده در مزارع و باغ­ های شهرستان اراک و حومه صورت گرفت، جمعا 21 گونه متعلق به دو زیرخانواده، شش قبیله و 13 جنس جمع­ آوری و شناسایی شد. بیشترین فراوانی مربوط به گونه Sphaerophoria rueppelli بود. تنوع زیستی دو منطقه نیز با استفاده از شاخص شانون–وینر محاسبه گردید. بیشترین میزان تنوع ازفروردین تا آذر سال 1391 در هفته اول تیر و هفته­ ها­ی دوم و سوم مهرماه در هر دو مکان اندازه­ گیری شده و کمترین میزان تنوع نیز در هفته چهارم ماه ­های خرداد، مرداد و مهر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها