فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

برای بررسی فون کفشدوزک ­های شهرستان زرند وحومه، نمونه ­برداری­ های منظمی از کلیه نقاط شهرستان طی سال­ های 1387-1388 انجام شد. برای جمع­ آوری نمونه­ ها از وسایل مختلف مانند تور حشره­ گیری، سینی لعابی سفید و آسپیراتور استفاده شد. سپس، نمونه­ ها را به آزمایشگاه منتقل نموده و در شیشه­ های حاوی سیانور و الکل قرار داده و با استفاده از مشخصات مرفولوژیک و تشریح ژنیتالیای نر آن­ها را شناسایی و بعضی از نمونه ­ها برای تایید به کشور آلمان برای آقای دکتر هلموت فورش ارسال گردید. در این بررسی، در مجموع 13 گونه متعلق به 3 زیرخانواده، 3 قبیله و 9 جنس مورد شناسایی قرار گرفت که از این تعداد، 6 گونه برای استان جدید می­ باشند. تمام گونه ­های جمع ­آوری شده دارای رژیم حشره­ خواری بودند و از آفات مختلف کشاورزی تغذیه می­ نمودند. گونه ­های شناسایی شده عبارتند از:
1- Coccinella septempunctata L.
2- Hippodamia variegata (Goeze)
3- Oenopia conglobata (L.)
4- Oenopia oncina (Olivier)
5- Adalia bipunctata (L.)
6- Adalia decimpunctata (L.)
7- Propylaea quatuordecimpunctata (L.)
8- Chilocorus bipustulatus L.
9- Exochomus nigromaculatus (Goeze)
10- Exochomus pubescens Kuster
11- Scymnus pallipes Mulsant
12- Scymnus syriacus (Marseul)
13- Cryptolemus montrouzieri Mulsant

کلیدواژه‌ها