بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره ‏شناسى کشاورزى مرکز آموزش علمی کاربردی، جهاد کشاورزی استان مرکزی

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

عسلک پنبه در برابر سموم شیمیایى به ­شدت از خود مقاومت نشان داده و از نظر کمى و کیفى عملکرد پنبه را کاهش می ‏دهد. از آن­جا که باور عمومى بر این است که حشره‏ کش ­هاى Biorational به ­دلیل داشتن خصوصیات ویژه از جمله کمتر برهم زدن محیط ­زیست حشره‏ کش ­هاى مطلوبى هستند، در این تحقیق حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci نسبت به پایرى ‏پروکسى‏ فن، روغن سیتوویت و مخلوط آن­ها ارزیابى گردید. از روغن سیتوویت و پایرى ‏پروکسى ‏فن در 5 غلظت و تیمار شاهد استفاده شد. مقدار LC50 حشره­ کش پایرى ‏پروکسى ‏فن براى حشره ‏کامل، تخم، مراحل نابالغ (پوره و شفیره) به ­ترتیب 1086، 04/45 و47/11 پى ‏پى ‏ام تعیین گردید.  LC50روغن سیتوویت براى حشره‏ کامل، تخم و مراحل نابالغ (پوره و شفیره) به­ ترتیب 1554، 79/884 و 70/684 پى ‏پى ‏ام برآورد شد. به­ منظور ارزیابى نقش سینرژیستى روغن سیتوویت LC25 سم پایرى ­پروکسى ‏فن در هر مرحله زیستى باLC25 روغن سیتوویت مخلوط گردید که در نتیجه میزان تلفات در حشره‏ کامل، تخم و مراحل نابالغ به ­ترتیب 36/52%، 32/62% و 19/69% به ­دست آمد و معلوم گردید که روغن سیتوویت اثر پایرى ‏پروکسى ‏فن را تشدید مى ‏کند.

کلیدواژه‌ها