بررسی تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی رشد و زادآوری کفشدوزک یازده نقطه‌ای Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche (Col., Coccinellidae) در شرایط کنترل شده

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

چکیده

در تحقیق حاضر تاثیر 5 رژیم غذایی شامل پوره پسیل معمولی پسته، پوره شته سیاه یونجه Aphis craccivora Koch  (شته غالب علف­ های هرز در باغ ­های پسته رفسنجان)، گرده ذرت و رژیم­ های غذایی مخلوط پوره پسیل+پوره شته و پوره پسیل+گرده ذرت روی رشد و زادآوری کفشدوزک 11 نقطه­ ای C. undecimpunctata aegyptica در شرایط کنترل شده (دمای C°5/0±5/27، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق لارو و حشره­ کامل کفشدوزک با تغذیه از گرده ذرت قادر به رشد نبودند و تلف شدند، اما چهار رژیم غذایی دیگر مناسب برای رشد و زادآوری این حشره بودند. میانگین دوره رشد کفشدوزک از تخم تا ظهور حشره­ کامل روی رژیم ­های غذایی پسیل، شته، پسیل+ شته و پسیل+گرده به ­ترتیب 9/14، 9/11، 2/12 و 6/14 روز به ­دست آمد. کم­ترین میزان مرگ و میر حشره در این دوره مربوط به رژیم غذایی پسیل+ شته (4/3 درصد) و بیشترین تلفات در رژیم غذایی پسیل+گرده (3/13 درصد) به ­دست آمد. طول عمر کفشدوزک­ های ماده با تغذیه از پسیل، شته، پسیل+ شته و پسیل+گرده به ­طور متوسط به ­ترتیب 3/52، 1/61، 4/41 و 2/56 روز به ­دست آمد. نتایج نشان داد این کفشدوزک به ­طور متوسط در طول عمر با تغذیه از رژیم ­های مورد بررسی به ­ترتیب 826، 1974، 1281 و 727 تخم می­ گذارد. با توجه به مطالعات انجام گرفته و نتایج تحقیق حاضر استفاده از کفشدوزک 11 نقطه ­ای همراه با سایر عوامل کنترل بیولوژیک آفت پسیل معمولی پسته در چارچوب یک برنامه مدیریت تلفیقی کنترل آفات و به ­منظور کاهش جمعیت این آفت به ­ویژه در فصول بهار و پاییز قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها