بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشرهﺷﻨﺎسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات فارس، مرودشت

چکیده

کنه ­های خانواده ­های Ascoidea، Ameroseiidae و Blattisociidae از مهم­ترین کنه­ های شکارگر هستند. نمونه ­برداری­ هایی در فصول مختلف از خاک، برگ، پوست درخت، خاک­برگ و پیاز زعفران در سال ­های 87-89 در استهبان انجام شد. در این بررسی 8 جنس و 9 گونه متعلق به 3 خانواده جمع ­آوری و شناسایی شدند.
اسامی گونه ­های شناسایی شده به­ شرح زیر می­ باشد:
Ascidae:
Gamasellodes bicolor (Berlese, 1918)
Protogamasellus scuticalis Genis, Loots & Ryke, 1967
Antennoseius masoviae Sellnick, 1943
Antennoseius bacatosimilis Karg, 1965
Arctoseius cetratus Sellnick
Iphidozercon gibbus (Berlese, 1903)
Blattisociidae:
Lasioseius qianensis Gu & Wang, 1990
Ameroseiidae:
Ameroseius ornatus Womersley
Kleemannia sp. (Oudemans)

کلیدواژه‌ها