اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

در این تحقیق تاثیر غلظت‏ های زیرکشنده حشره ‏کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولدمثلی کفشدوزکCryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae)، در شرایط ثابت آزمایشگاهی که در 24 ساعت اولیه زندگی خود در معرض غلظت LC30 حشره‏ کش ‏ها قرار گرفتند، مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر LC30 و LC50 اتیون به ­ترتیب 58/244 و 13/385 پی‌پی‌ام و برای ایمیداکلوپراید به ­ترتیب 83/130 و 45/221 پی‌پی‌ام محاسبه شد. متوسط طول عمر در شاهد و تیمار با اتیون و ایمیداکلوپراید به ­ترتیب 24/41، 12/31، 69/26 روز بود. کل دوره پیش از بلوغ حشرات ­ماده در شاهد، تیمارهای اتیون و ایمیداکلوپراید به ­ترتیب 89/30، 88/33، 86/36 روز محاسبه شد. نسبت جنسی نتاج در شاهد و تیمارهای اتیون و ایمیداکلوپراید به ­ترتیب 33/74، 54، 67/46 بود. نرخ خالص باروری در شاهد و تیمارهای اتیون و ایمیداکلوپراید به ­ترتیب 482/449، 56/248، 451/182 تخم و نرخ خالص زادآوری به ­ترتیب 63/394، 37/224، 73/166 تخم بود. نرخ ناخالص تفریخ در شاهد و تیمارهای اتیون و ایمیداکلوپراید به­ ترتیب 87/0، 90/0، 90/0 تخم محاسبه شد. میانگین تعداد تخم در روز در شاهد و تیمارهای اتیون و ایمیداکلوپراید به ­ترتیب 82/11، 58/9، 53/9 تخم به ­دست آمد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در شاهد و تیمارهای اتیون و ایمیداکلوپراید به ­ترتیب 13/0، 10/0 و 091/0 نتاج ماده به ازای هر فرد در یک روز به ­دست آمد. به ­طور کلی سموم به کاربرده شده در غلظت ­های زیرکشنده پارامترهای زیستی کفشدوزک Cryptolaemusmontrouzieri را کاهش می ­دهد.

کلیدواژه‌ها