اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، آموزشکده عالی امام خمینی، کرج

چکیده

طی سال ­های 1388-1389 به منظور بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه (DE) و سه ژنوتیپ مختلف ذرت روی تلفات حشرات­کامل شپشه قرمزآرد Tribolium castaneum (Herbst) در فواصل زمانی‌ مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دمای ‍C°‍27، رطوبت %5±60 و شرایط تاریکی) مطالعاتی انجام شد. حشرات­ کامل هم­سن شپشه قرمز آرد تحت تیمارهای سه غلظت 5/0، 1 و 5/1 گرم بر کیلوگرم خاک دیاتومه و سه ژنوتیپ مختلف ذرت در 4 تکرار قرارگرفتند و درصد تلفات آن­ها پس از گذشت زمان­ های 2، 7 و 14 روز ثبت شد و با شاهد مقایسه گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها و غلظت‌های مختلف خاک دیاتومه بود. در مقایسه میانگین غلظت‌های مختلف خاک دیاتومه و ژنوتیپ‌ها با استفاده از آزمون دانکن، مقدار غلظت یک گرم بر کیلوگرم خاک دیاتومه و ژنوتیپ KE1728/8 به طور جداگانه به­ عنوان بهترین غلظت و ژنوتیپ معرفی گردیدند. در بررسی اثر تلفیقی غلظت ­های مختلف (DE) و ژنوتیپ‌ها، درصد مرگ و میر تنها پس از 14 روز معنی ­دار بود، به ­طوری­ که بالاترین میزان مرگ و میر در این زمان مربوط به غلظت 5/0 گرم بر کیلوگرم خاک دیاتومه همراه با ژنوتیپ ذرت KE 720/12 به ثبت رسید.

کلیدواژه‌ها