مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis Hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت

چکیده

پروانه جوانه­ خوار زیتون Palpita unionalis Hubner (Lep., Pyralidae) یکی از مهم­ترین آفات گیاهان خانواده زیتون از جمله برگ نو Ligustrum ovalifolium Hassk و زیتون L. Olea europea می ­باشد. این حشره در سال ­های اخیر وارد ایران شده است و به همین جهت انجام تحقیقات وسیع، متناسب با شرایط اکولوژیکی ایران روی آن ضرورت دارد. از آن­جایی که انجام چنین تحقیقاتی نیاز به میزبان آزمایشگاهی دارد، لذا تحقیق حاضر نیز در همین راستا صورت گرفته است. بیولوژی این حشره روی دو میزبان زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی مقایسه شد. ابتدا شفیره­ های این آفت از روی درختان و نهالستان­ های زیتون منطقه طارم جمع ­آوری گردید. ضمن پرورش حشره در شرایط آزمایشگاهی با دمای 5/0±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و رژیم نوری 12: 12 (تاریکی: روشنایی) داخل اتاقک رشد، مراحل مختلف زیستی، تعداد نسل، میزان تخم ­ریزی، میزان تغذیه و تلفات لاروی آفت روی دو گیاه زیتون و برگ نو بررسی و مقایسه شد. این حشره 5 سن لاروی دارد. با توجه به کوتاه بودن دوره لاروی روی برگ نو، تغذیه آفت روی این گیاه در مقایسه با زیتون بیشتر است. میانگین درصد تلفات لاروی روی دو میزبان تفاوت معنی ­داری نداشت. این حشره روی زیتون و برگ نو به ترتیب 8 و 10 نسل کامل ایجاد کرد. طبق بررسی ­های انجام شده، مطلوبیت میزبانی برگ نو و زیتون یکسان است. علاوه بر این برگ نو جهت پرورش آزمایشگاهی آفت در دسترس تر و نیز ارزان­تر است.

کلیدواژه‌ها