بررسی اثر تنش خشکی بر خسارت مگس Acanthophilus helianthi Rossi (Dip., Tephritidae) روی سه رقم گلرنگ، .Carthamus tinctorius L در منطقه تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

در این مطالعه، اثر تنش خشکی بر خسارت مگس Acanthophilus helianthi Rossi (Dip., Tephritidae) روی سه رقم گلرنگ، .Carthamus tinctorius L در سال 1390 در منطقه تهران بررسی شد. این آزمایش به­ صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح پایه کاملا تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری کامل، تنش متوسط خشکی و تنش شدید خشکی به ­عنوان کرت اصلی و ارقام گلرنگ مورد بررسی گلدشت، پدیده و C44 به ­عنوان کرت فرعی بودند. درصد قوزه­ های آلوده و وزن دانه­ ها در کرت­ های آزمایشی نمونه ­برداری شد. نتایج نشان داد که درصد قوزه ­های آلوده در تنش­ های خشکی در سطح 1% اختلاف معنی­ داری داشتند. همچنین بین درصد آلودگی قوزه در ارقام مختلف اختلاف معنی­ داری وجود داشت. بیشترین درصد آلودگی قوزه در تیمار تنش شدید خشکی (44/69) و کمترین درصد آلودگی قوزه در تنش متوسط خشکی (94/56) به­ دست آمد. بیشترین درصد آلودگی قوزه در رقم پدیده (05/68) و کمترین درصد آلودگی قوزه در رقم گلدشت (09/50) مشاهده گردید. بر اساس نتایج این آزمایش در شرایط بدون تنش رقم گلدشت نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت در حالی که رقم پدیده برای کاشت در شرایط تنش خشکی گزینه بهتری می­ باشد. اما به­ طورکلی رقم گلدشت به­ عنوان مقاوم­ترین رقم در بین سه رقم شناخته شد. همچنین در این رقم آلودگی قوزه باعث افزایش وزن دانه­ های سالم شده زیرا وزن هزار دانه سالم در قوزه آلوده بیشتر از وزن هزار دانه سالم در قوزه سالم بود. لذا احتمال پدیده جبران در این رقم نسبت به خسارت مگس گلرنگ دیده می­ شود.

کلیدواژه‌ها