بررسی اثر کشندگی حشره کش های دیازینون و ایمیداکلوپرید روی مرحله لارو سن 4 و بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant یکی از شکارگرهای مهم شپشک آردآلود می ­باشد. در این تحقیق اثر کشندگی حشره ­کش ­های دیازینون و ایمیداکلوپرید در روش مستقیم و غیرمستقیم (تیمار طعمه با حشره­کش) روی حشرات ماده بالغ و لاروهای سن چهار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ ها در دمای 2±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد در پنج تیمار (دز کشنده دیازینون 1000 پی­پی­ام، دز زیرکشنده دیازینون 500 پی­پی­ام، دز کشنده ایمیداکلوپرید 500 پی ­پی ­ام، دز زیرکشنده ایمیداکلوپرید 250 پی ­پی­ ام و آب مقطر) و چهار تکرار انجام شد. در هر تکرار 25 عدد حشره برای هر غلظت استفاده شد. مرگ و میر بعد از 72 ساعت از آغاز زمان در معرض سم قرار گرفتن ثبت شد. درصد مرگ و میر حشرات با استفاده از فرمول اصلاحی ابوت برای تلفات شاهد محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسی­ ها نشان داد که سمیت دیازینون و ایمیداکلوپرید در روش مستقیم روی حشرات بالغ کفشدوزک کریپتولموس بین 33-66 درصد بوده که بر اساس روش استاندارد سازمان جهانی مبارزه بیولوژیک جزء حشره­ کش­ های با سمیت متوسط بودند. درصد مرگ و میر لاروهای سن چهار کفشدوزک کریپتولموس با آفت ­کش­ های مورد استفاده با دزهای متداول کمتر از 30 درصد بوده، که بر اساس همین روش استاندارد جزء حشره­ کش ­های با سمیت کم تعیین گردیدند. درصد مرگ و میر لاروهای سن چهار کفشدوزک کریپتولموس نسبت به دزهای متغیر آفت ­کش ­ها کمتر از 10 درصد بود (بدون خطر). در ادامه بررسی­ ها، اثر سمیت دیازینون روی مرحله بالغ کفشدوزک کریپتولموس در آزمایش تماس غیرمستقیم بین 66-100 درصد بوده و اثر سمیت ایمیداکلوپرید کمتر از 30 درصد تعیین گردید. درصد مرگ و میر مرحله بالغ کفشدوزک کریپتولموس نسبت به دزهای متغیر آفت کش ­ها کمتر از 20 درصد بوده که بر اساس روش استاندارد سازمان جهانی مبارزه بیولوژیک جزء سموم بدون خطر تعیین گردیدند. اثر سمیت آفت­ کش­ های آزمایش شده روی مرحله لارو سن چهار کفشدوزک کریپتولموس کمتر از 20 درصد بود که بر اساس روش استاندارد مذکور جز سموم بدون خطر تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها