تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 بخش گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

کنه تارتن دولکه ­ای (Acari: Tetranychidae)Tetranychus urticae Koch. یکی از آفات مهم لوبیا است. بیولوژی این آفت روی 7 ژنوتیپ لوبیا سفید (دهقان، صدف، دانشکده، G-11867، Jules،Goynok98 ، Kara Casehiro) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و دوره نوری 12:12 ساعت تاریکی: روشنایی) به روش دیسک برگی بررسی شد. همچنین در شرایط گلخانه ­ای (رهاسازی 5 کنه ماده بالغ بارور در مرحله دو برگی و برآورد جمعیت پس از 2 هفته) برخی ویژگی ­های رشدی و تولیدمثلی کنه تارتن دولکه ­ای روی میزبان (تخم­ ریزی، تعداد نابالغین و بالغین روی میزبان) و خسارت وارده به گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. به ­علاوه مقادیر mx، rm و T کنه تارتن دولکه­ ای روی هفت ژنوتیپ لوبیا سفید نیز محاسبه و رابطه آن­ها با مقاومت یا حساسیت میزبان بررسی شد. نتایج آزمایش­ ها نشان داد که ژنوتیپ­ های دهقان و صدف با خسارت کمتر (به­ ترتیب 24/0 ± 40/3 و 20/0 ± 00/2 شاخص خسارت) نسبت به کنه تارتن دولکه ­ای مقاوم بودند و ژنوتیپ­ های دانشکده،Goynok98 ، Kara Casehir، G-11867 و Jules با خسارت بالاتر (به ­ترتیب 00/0 ± 00/4،  00/0 ± 00/4، 20/0 ± 20/4، 00/0 ± 00/4 و00/0 ± 00/5 شاخص خسارت) سطوحی از حساسیت میزبانی را نسبت به کنه آفت نشان دادند.

کلیدواژه‌ها