بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده

فون شته­ های خانواده Aphididae روی میزبان ­های مختلف گیاهی در شهرستان کرمانشاه طی سال ­های 1389 تا 1390 بررسی شد. شته­ های جمع­ آوری شده از روی میزبان­ های گیاهی در الکل اتیلیک 75 درصد نگهداری و پس از تهیه پرپاراسیون تا سطح گونه شناسایی شدند. علاوه بر این میزبان­ های گیاهی گونه ­ها به­ منظور کمک به شناسایی گونه­ های شته جمع­ آوری و توسط متخصصین گیاه ­شناس شناسایی شد. گونه­ های شته شناسایی شده به تایید متخصصین شته ­شناس در ایران رسید. در مجموع 25 گونه شته متعلق به 13 جنس مختلف از این خانواده در مناطق مختلف شهرستان جمع ­آوری و شناسایی شد. تمام گونه­ ها برای اولین بار از شهرستان کرمانشاه گزارش می­ شوند. کلکسیون اسلاید میکروسکوپی از گونه­ های شناسایی شده در آزمایشگاه حشره ­شناسی گروه گیاه ­پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­طبیعی ساری موجود می ­باشد. لیست گونه­ های شناسایی شده به ­شرح زیر می­ باشد:
Acyrthosiphon gossypii Mordvilko,1914, Acyrthosiphon malvae ssp. geranii Gillette & Palmer, 1929, Aphis craccivora Koch, 1855, Aphis euphorbiae Kaltenbach, 1843, Aphis idaei Koch, Aphis fabae Scopoli, 1763, Aphis punicae Pass, Aphis umbrella Boerner, 1950, Aphis verbasci Schrank, 1801, Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linne, 1758), Brachycaudus (Acaudus) iranicus Davatchi & Rememaudiere, 1953, Brachycaudus (Acaudus) tragopogonis Kaltenbach, 1843, Dysaphis plantaginea Pass, Hyadaphis foeniculi Pass., 1860 , Hyalopterus pruni Geoffroy, Hyperomyzus lactucae Linne, 1758, Macrosiphum rosae, Myzus persicae Sulzer, 1776, Nasonovia ribisnigri Mosley, 1841, Rhopalosiphum padi L., 1756, Rhopalosiphum maidis Fitch, 1856, Sitobion fragariae Walker, 1848, Uroleucon cichorii Koch, 1855, Uroleucon compositae Theobald, 1915, Uroleucon sonchi Linne, 1767.

کلیدواژه‌ها