بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد، واحد اراک

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

در بررسی ­هایی که طی سال­ های 1389-1390 در شهرستان خرم ­آباد (استان لرستان) به­ منظور شناسایی بال ریشک­داران مزارع و باغات انجام گرفت در مجموع 8 گونه متعلق به 4 جنس از 3 خانواده جمع­ آوری و شناسایی گردید. از این تعداد، 5 گونه برای استان لرستان جدید گزارش می­ شود که با علامت ستاره مشخص شده­ اند. شناسایی این گونه­ ها توسط دکتر موند از کشور استرالیا مورد تایید قرار گرفت.
گونه­ های شناسایی شده به ­شرح زیر می ­باشند:
Terebrantia, Thripidae, Thripinae
1-Thrips tabaci Lindeman, 1889
2-Thrips meridionalis (Priesner, 1926)
3-Thrips trehernei, Priesner, 1927*
4-Thrips vulgatissimus Haliday, 1836*
Terebrantia, Melanthripidae
5-Melanthrips pallidior Priesner, 1919*
6-Melanthrips fuscus (Sulzer, 1776)*
Tubulifera, Phlaeothripidae, Phlaeothripinae
7-Haplothrips tritici (Kurdjumov, 1912)
8-Neoheegeria dalmatica, Schmutz, 1909*

کلیدواژه‌ها