بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره‌شناسی، فارس، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست‌شناسی جانوری، فارس، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره‌شناسی، فارس، ایران

4 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی، فارس، ایران

چکیده

در تحقیقات انجام گرفته طی سال­ های 1389 الی1390 اثرات آفتاب ­دهی خاک بر فون کنه ­های زیر­راسته Prostigmata در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور، آماده ­سازی زمینی به مساحت 120 مترمربع در سه کرت به ابعاد 5 در 8 مترمربع صورت پذیرفت. تیمارها عبارت بودند از: تیمار شاهد بدون پلاستیک­ کشی، خاک پلاستیک­ کشی شده، خاک و کود حیوانی پلاستیک ­کشی. با استفاده از طرح بلوک ­های کاملا تصادفی از خاک نمونه برداری ­هایی شد. در مجموع از 108 نمونه ­برداری صورت گرفته، تعداد 1215 نمونه از کنه­ های زیرراسته Prostigmata مشاهده و جداسازی گردید و از آن­ها اسلاید تهیه شد. نمونه­ ها از شش خانواده Tetranychidae،Stigmaeidae ،Cunaxidae ، Bdellidae، Cheyletidae و Tenuipalpidae بودند. در این تحقیق، کنه­ های خانواده Tetranychidae بیشترین جمعیت و کنه ­های خانواده Tenuipalpidae کمترین جمعیت را در اعماق مختلف خاک داشتند. نتایج حاکی از این بود که کاهش قابل توجهی در جمعیت کنه ­های زیرراسته Prostigmata در هر دو تیمار پلاستیک ­کشی و پلاستیک­ کشی با کود حیوانی در مقایسه با تیمار شاهد رخ می ­دهد.

کلیدواژه‌ها