فراوانی جمعیت شب‌پره خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller)(Lep., Tortricidae) و میزان خسارت آن در تاکستان‌های ارومیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه

چکیده

کرم خوشه ­خوار انگور Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller) مهم‌ترین آفت تاکستان‌های ایران و بیشتر مناطق تاک‌داری دنیا است. لاروهای آفت با تغذیه از جوانه‌های گل و حبه‌های انگور باعث کاهش کمی عملکرد شده و با ایجاد شرایط مساعد برای رشد و نمو قارچ‌های عامل پوسیدگی میوه نظیر Botrytis cinerea سبب افت کیفی محصول می‌شوند. تغییرات فصلی جمعیت، فراوانی نسبی و میزان خسارت‌زایی شب‌پره خوشه‌خوار انگور به مدت 3 سال در سه منطقه عمده تاک‌داری ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی نسبی جمعیت و تغییرات فصلی آن با استفاده از تله‌های فرمونی جنسی تعیین شد و شدت آلودگی با نمونه‌برداری از خوشه‌های گل/ میوه انجام گردید. نتایج نشان داد که آفت در شرایط ارومیه سه دوره پروازی کامل در سال دارد که به ­ترتیب به ­طور متوسط 37، 26 و 54 روز به ­طول می‌انجامد. فراوانی جمعیت شب‌پره در بین سال‌ها، مناطق و نسل‌ها از حداقل 51 تا حداکثر1647 شب‌پره در هر تله در نسل متفاوت بود. طی دو سال بررسی همبستگی معنی‌داری بین فراوانی جمعیت شب‌پره خوشه‌خوار انگور با درصد آلودگی خوشه در مناطق ونسل‌های مختلف مشاهده نشد. میزان آلودگی در نسل اول از حداقل 68 تا حداکثر 90 درصد خوشه‌ها و شدت آلودگی از 1 تا 15 آشیانه لاروی در هر خوشه متفاوت بود. درجه آلودگی به لاروهای نسل دوم و سوم از حداقل 43 تا حداکثر 100 درصد خوشه‌ها بود و شدت آلودگی از حداقل یک تا حداکثر 63 درصد حبه‌ها در خوشه نوسان داشت.

کلیدواژه‌ها