بررسی مقاومت 48 ژنوتیپ کلزا .Brassica napus L به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد

چکیده

علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که در سراسر دنیا برای کنترل شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) صورت می‌گیرد، این آفت هنوز یکی از مهمترین آفات گیاهان خانواده Brassicaceae می‌باشد. این تحقیق طی سال‌های 1381-1382 به­ منظور بررسی وجود مقاومت در 48 ژنوتیپ کلزا به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید. در سال اول تعداد هشت ژنوتیپ نسبت به شته مومی مقاومت نسبی نشان دادند که در سال دوم این ژنوتیپ­ ها همراه با ژنوتیپ حساس VDH8003/98 در شرایط زراعی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط مزرعه‌ای دو آزمایش مشابه و جداگانه (سمپاشی‌شده و سمپاشی‌نشده) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیش‌ترین و کمترین شاخص آلودگی و نرخ ذاتی رشد جمعیت (rm) به­ترتیب مربوط به دو ژنوتیپ VDH8003/98 و PF7045/91 بود. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و مزرعه‌ای، از میان 48 ژنوتیپ مورد آزمایش، VDH8003/98 حساس‌ترین و PF7045/91 مقاومترین ژنوتیپ‌ها نسبت به شته مومی کلم بوده و بقیه ژنوتیپ‌ها در بین این دو گروه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها