مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 بخش جانور شناسی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

3 بخش آفات و بیماری های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد

چکیده

طی سال­ های 85-1386 از درختان میوه منطقه مشهد جهت جمع ­آوری کنه­ های بالا خانواده Tetranychoidea نمونه ­برداری به­ عمل آمد. جمع ­آوری کنه‌ها از روی اندام ­های هوایی (برگ، ساقه و شاخه) به ­صورت مستقیم با روش تکاندن روی سینی سفید و یا با استفاده از قیف برلز انجام شد و اسلایدهای میکروسکوپی دایمی طبق روش­ های علمی موجود تهیه گردیدند. در این بررسی تعداد 8 گونه از جنس ­های مختلف متعلق به دو خانواده Tetranychidae و Tenuipalpidae شامل:Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Eoteranychus pruni, Oligonychus bicolor, Bryobia rubrioculus, Meyernychus emeticae, Tenuipalpus, Tenuipalpus granati و Cenopalpus irani جمع ­آوری و شناسایی گردید. نتایج بررسی پراکنش گونه‌های شناسایی شده نشان دادگونه T. urticae دارای بیشترین دامنه پراکنش و استمرار فعالیت روی میزبان­ های گیاهی در مناطق مورد بررسی در طی دوره نمونه ­برداری بود. کنه ­های شکارگر متعلق به 8 خانواده و بیشتر از مناطق با ارتفاع کمتر از 1100 متر از سطح دریا و اغلب از روی درختان میوه  دانه­ دار خصوصا سیب و گلابی جمع ­آوری شدند. بیشترین تعداد آن­ها مربوط به گونه‌های خانواده Cunaxidae و گسترده­ ترین تنوع میزبانی و دامنه پراکنش متعلق به گونه‌های خانواده Tydeidae بود. در این بررسی بیشترین تعداد گونه‌های جمع­ آوری شده از کنه‌های شکارگر در منطقه طرق به ثبت رسید. 

کلیدواژه‌ها