تداخل همزیستی در زنبور Telenomus busseolae Gahan، پارازیتویید تخم ساقه خواران نیشکر .Sesamia spp

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش رفتار تداخل هم­زیستی یا تاثیر تراکم­ های مختلف زنبور Telenomus busseolae Gahan (Hym., Scelionidae) بر قدرت جستجوی آن روی تخم ساقه ­خواران نیشکر .Sesamia spp در دمای 1±29 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. تراکم­ های 1، 2، 4، 6، و 8 عدد زنبور ماده بالغ با عمر حداکثر 24 ساعت از انسکتاریوم مرکز تحقیقات نیشکر خوزستان فراهم گردید و به تفکیک در لوله­ های آزمایش به­ همراه آب شکر ده درصد جهت تغذیه قرار داده شدند. برای هر تراکم زنبور تعداد 150 عدد از تخم­ های ساقه­ خواران سزامیا در 4 تکرار استفاده شد. پس از 24 ساعت زنبور­ها حذف گردیدند و تخم­ ها در همان شرایط نگهداری شدند. رابطه بین لگاریتم قدرت جستجو و لگاریتم تراکم، برای هر زنبور خطی بود و ضریب تداخل 4063/1- محاسبه گردید (F=619.5, r2=0.995, P=0.001). شیب منفی خط رگرسیون بیانگر این است که تداخل عاملی وابسته به انبوهی است. با افزایش تراکم پارازیتویید از 1 به 8 میانگین تعداد تخم پارازیته شده توسط هر پارازیتویید از 135 به 4/12 و قدرت جستجوگری از 40/2 به 14/0 به ­طور معنی­ داری کاهش یافت. بررسی تداخل می تواند در بهبود تکنیک ­های پرورش انبوه در انسکتاریوم ­ها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها