اولین گزارش Dactylochelifer spasskyi Redikorzev (Pseudoscorpiones :Cheliferidae) از ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پیش­تر گونه نادر شبه عقرب Dactylochelifer spasskyi Redikorzev 1949 از قزاقستان و ازبکستان جمع­ آوری شده بود. ما نمونه ­های جدیدی متعلق به این گونه را از بقایای گیاهی در ایران جمع آوری نموده و گزارش می­ کنیم.
 

کلیدواژه‌ها