بررسی فونستیک مگس های خانواده سیرفیده (Dip.,Syrphidae) در نیمه شرقی استان زنجان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بیوسیتماتیک جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 گروه جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

به­منظور مطالعه فونستیک مگس­های خانواده سیرفیده طی سال­های 1387 -1388در نیمه شرقی استان زنجان ، نمونه­های بالغ این حشرات جمع­آوری و شناسایی شدند. در مجموع، 31 گونه، متعلق به 16 جنس از دو زیرخانواده جمع آوری شدند. بین این نمونه­ها، 28 گونه به شرح زیر برای اولین بار از استان زنجان و نمونه مشخص شده با ستاره برای اولین بار از ایران گزارش می­شود.
 
Subfamily: Syrphinae
Spazigaster ambulans* (Fabricius,1798), Melanostoma mellinum (Linnaeus ,1758), Platycheirus sp, Paragus albifrons (Fallen,1817), Paragus bicolor (Fabricius,1794), Paragus abrogans Goeldlin de Tiefenau, 1971, Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830), Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758), Sphaerophoria turkmenica Bankowska, 1964, Ischiodon scutellaris (Fabricius, 1805), Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758), Scaeva albomaculata (Macquart, 1842), Episyrphus balteatus (DeGeer, 1776), Eupeodes nuba (Wiedemann,1830), Meliscaeva auricollis (Meigen,1822)
 
Subfamily: Milesiinae
Eumerus strigatus (Fallen, 1817), Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952, Helophilus continuus Loew, 1854, Eristalis tenax (Linnaeus, 1758), Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758), Eristalis similis Fallen, 1817, Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818), Eristalinus megacephalus         (Rossi, 1794), Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758), Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763), Pipizella divicoi (Goeldlin de Tiefenau, 1974), Neoascia podagrica (Fabricius, 1775), Syritta pipiens (Linnaeus, 1758).

کلیدواژه‌ها