گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه زیست شناسی، عضو پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

پنج گونه از زنبورهای خانواده Ichneumonidae از استان سیستان و بلوچستان گزارش می‌شود که شامل: Cryptus inculcator (Linnaeus, 1758)، Dichrogaster saharator (Aubert, 1964) و Stilpnus gagates (Gravenhorst, 1807) از زیرخانواده Cryptinae  و Cratichneumon sp. وThyraeella collaris (Gravenhorst, 1829) از زیرخانواده Ichneumoninae می‌باشند. دو گونه Stilpnus gagates  و Thyraeella collaris برای اولین بار برای فون ایران گزارش می شوند. هر دو گونه نخستین گزارش برای این دو جنس هستند. صفات مورفولوژیک گونه‌هایی که برای اولین بار گزارش می‌شوند، به ­صورت خلاصه به همراه نکات کلیدی جهت شناسایی ذکر شده و در مورد انتشار گونه‌ها بحث شده است.

کلیدواژه‌ها