بررسی اثرکشندگی و بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Lep., Noctidae) Helicoverpa armigera (Hünber)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک