اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در سال‌های اخیر نانو تکنولوژی به یکی از امیدبخش‌ترین راه‌های کنترل آفات نزدیک شده است. در این پژوهش، اثر نانو ذرات سیلیکا و نقره روی لارو و حشرات کامل Callosobruchus maculatus روی توده لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. نانو ذرات سیلیکا و نقره به روش سلووترمال تهیه و در پنج غلظت 0، 1، 5/1، 2 و 5/2 گرم بر کیلوگرم لوبیای آلوده به C. maculatus بررسی شد. در این پژوهش LC50 محاسبه شده برای نانو ذرات سیلیکا و نقره به‌ترتیب 68/0، 06/2 روی حشرات کامل و 03/1 و 00/1 گرم بر کیلوگرم روی لاروها بود. نتایج نشان داد که نانو ذرات سیلیکا با 100 درصد کشندگی دارای اثر کشندگی بیشتر روی حشرات کامل و نیز نانو ذرات نقره با کشندگی 83 درصد لاروها موثر بودند. همچنین نتایج نشان دادند که نانو سیلیکا می‌تواند گزینه مناسبی برای مبارزه با این آفت باشد.

کلیدواژه‌ها