گونه هایIranellinae گزارش شده از ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

موزه استاد جلال افشار، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

فهرستی از خصوصیات شکلی گونه ­های Iranellinae گزارش شده از ایران، ارایه شده است. وضعیت تاکسونومیک Iraniola elbursiana (Ramme)که در جنس ­های Iranella  وIranobia  رده ­بندی شده بود، مشخص شده است. کلید شناسایی گونه ­ها و نام­های گزارش شده از ایران نیز داده شده است.

کلیدواژه‌ها