بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

کنه­های آبزی به عنوان فون غالب جانوران در منابع آب شیرین، شاخصی بیولوژیکی برای تعیین کیفیت آب و هم­چنین به عنوان یک عامل مهم بیوکنترل جهت حشرات آفت آبزی هستند. طی سال­های 1388-1387 مطالعه‌ای جهت شناسایی فون کنه­های آبزی شهرستان خرم­آباد صورت گرفت. در این تحقیق 12 گونه متعلق به شش جنس و پنج خانواده جمع آوری و شناسایی شد که بیشترین نمونه­های جمع آوری شده (30%) مربوط به گونه Hygrobates calliger Piersig,1896 بود.
گونه­های جمع آوری شده به شرح زیر هستند:

                                   1) Family Hygrobatidae Koch,1824
1-1) Hygrobates fluviatilis (Strom,1768)
1-2) Hygrobates longiporus Thor, 1898
1-3) Hygrobates calliger Piersig,1896
1-4) Hygrobates bucharicus Sokolow,1928
1-5) Hygrobates sp.
1-6) Atractides acutirostris Motas & Angelier,1927
1-7) Atractides mirkopesici Pesic,2004
Family Sperchontidae Thor,19002)
2-1) Sperchon sp.
3) Family Lebertiidae Thor,1900
3-1) Lebertia sp
4) Family Torrenticolidae Piersig,1902
4-1) Torrenticola brevirostris (Halbert,1911)
4-2) Montractides aberratus (Lundblad,1941)
5) Family Mideopsidae Koenike,1910
5-1) Mideopsis roztoczensis Biesiadka &Kowalik,1987

کلیدواژه‌ها