گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانوادهIsotomidae (Apterygota: Collembola) برای فون ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

خانواده ایزوتومیده (Isotomidae) دومین خانواده بزرگ از لحاظ تنوع گونه­‌ای در راسته پادمان (Collembola) می­‌باشد. این شش‌پایان بدن کشیده و بدون فلس دارند و بر خلاف خانواده انتموبریده (Entomobyridae) طول همه بند­های شکمی یک اندازه می­ باشند. اکثرگونه­‌های این خانواده در اکوسیستم ­های خشکی، و در خاک یا بقایای گیاهی زندگی می­ کنند ولی عده­ ای از گونه­‌ها را می­ توان از روی آب در اکوسیستم­‌های آبی پیدا کرد. در بررسی فونستیک این خانواده در طی سال­ های 1388-1389، نمونه­‌هایی از خاک و خاک­ ‌برگ مناطق مختلف شهر ساری جمع آوری شدند. پادمان توسط قیف برلیز جمع آوری گردید و اسلاید میکروسکوپی با استفاده از محلول هویر تهیه شد. در مجموع هشت گونه از هفت جنس از این خانواده جمع آوری و شناسایی شد، که از بین سه گونه برای ایران جدید می ­باشد که در لسیت زیر با * مشخص شده اند. عبارتند از:
Isotomurus cf. italicus*, Isotomurus sp.* (aff. palustris-unifasciatus), Cryptopygus* cf. ponticus (Stach, 1947)., Folsomides parvulus (Stach, 1922), Folsomia candida (Willem, 1902), Proisotoma minima*(Absolon, 1901) Isotomiella minor (Schaffer, 1896), Isotoma viridis (Bourlet, 1839

کلیدواژه‌ها