واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 گروه گیاه ‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Stethorus gilvifrons Mulsant روی تراکم­ های مختلف کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari McGregor، روی سه رقم تجاری نیشکر شامل CP 48-103، CP 57-614 و CP 69- 1062 تحت شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی کفشدوزک S. gilvifrons از نوع سوم تعیین شد. بررسی­ های انجام شده نشان داد قدرت جستجوی کفشدوزک S. gilvifrons روی ارقام تجاری CP 48-103، CP 57-614 وCP 69-1062 ، به ترتیب از 012/0 تا 60/0، از 014/0 تا 70/0 و از 014/0 تا 70/0 در ساعت تغییر نموده و زمان دست یابی روی ارقام ذکر شده به ترتیب 366/0، 307/0 و 350/0 ساعت برآورد شد.

کلیدواژه‌ها