بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

2 گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

3 گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

4 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده

سوسک چهار­نقطه ­ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) یکی از آفات مهم محصولات انباری است که با تغذیه از دانه ­های حبوبات، آنها را غیر­قابل مصرف می­ کند. جهت یافتن حشره­ کش­ های سازگار با محیط زیست، اسانس دو گونه گیاه شامل؛. Artemisia dracunculus L وEucalyptus camaldulensis Dehnh.,از نظر اثر تنفسی روی حشرات بالغ این آفت بررسی شد. اسانس ­های ذکر شده، جهت تعیین LC50 و بررسی تفاوت آن در 3 سطح دما و رطوبت و مقایسه­ کشندگی آن­ها در طول زمان با غلظت­ های متفاوت و تعیین سرعت مرگ و میر (LT50)، مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان LC50 برای اسانس اکالییپتوس و ترخون بعد از گذشت 24 ساعت، به ترتیب 26 و 5/24 میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا بود. در آزمایشی که برای بررسی اثر رطوبت و دما بر کشندگی این اسانس ­ها انجام گرفت مشخص شد که تأثیر هر 3 دما (20، 26، 32 درجه سلسیوس) بر آن معنی ­دار بود. مقادیر LT50 برای اسانس اکالیپتوس و ترخون به­ ترتیب 3/6 و 9/8 ساعت به دست آمد. نتایج نشان می­ دهد که با افزایش دما و رطوبت میزان اثر اسانس ها نیز افزایش می ­یابد. با توجه به نتایج به دست آمده، این اسانس ­ها در کنترل این آفت مؤثر بوده و می ­توانند در راستای برنامه­ ها­ی IPM مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها