تاثیرات حشره کش‌ های پیرتروییدی مصنوعی و نیونیکوتینوییدی و سینرژیست ها روی جمعیت (Lepidoptera: Noctuidae) ‌Spodoptera littoralis

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آنکارا، ترکیه

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آنکارا

چکیده

(Lepidoptera: Noctuidae) Spodoptera littoralis تحت عنوان کرم برگ خوار پنبه مصری شناخته شده و یکی از متداولترین آفات پنبه در ناحیه‌ آدانای ترکیه به حساب می­‌آید. هدف از این تحقیق توصیف تاثیرات سموم پیرتروییدی مصنوعی (Gamma-cyhalthrin) و نیونیکوتینوییدی (Imidacloprid) روی این آفت به ­منظور یافتن روند القای مقاومت طی چندین نسل متوالی بوده ‌است. مقاومت ایجاد شده به سم gamma-cyhalothrin تا 12 نسل و به سم Imidacloprid تا 7 نسل به وسیله‌ محاسبه‌ نرخ مقاومت (RR) مربوط به LC50 و LC90 در بازه خطای 95% انجام شد. میزان مقاومت (RR) برای LC50 و LC90 سم gamma-cyhalothrin 82/16 و برای سم Imidacloprid به­ ترتیب 76/9 و 68/8 به ­دست آمد. به‌منظور بررسی تاثیر سینرژیست‌­ها روی سموم، سه سینرژیست مختلف شامل S, S, S-tributilfosforotritioat (DEF)، piperonyl butoxide (PBO) و diethyl maleate (DEM) استفاده و به­ وسیله‌ محاسبه‌ نرخ سینرژیستی (SR) نسبت به شاهد به‌دست آمد. در مورد هر دو سم، بیش­ترین مقدار SR به سینرژیست DEM تعلق یافت که می­ توان نتیجه گرفت، استفاده و کاربرد این سینرژیست همراه با سموم gamma-cyhalothrin و Imidacloprid می­‌تواند به جلوگیری و یا به تاخیر انداختن مقاومت به این سموم مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها