اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی، استان آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده

در این مطالعه، آزمایشات زیست ­سنجی روی حشرات کامل زنبور به ­روش تماس با باقی مانده­ سم صورت گرفت. مقدار LC50 پایریدالیل روی حشرات کامل زنبور 2451 پی­ پی­ ام محاسبه شد. اثرات زیرکشندگی حشره­ کش پایریدالیل روی پارامترهای جدول زندگی، تولیدمثلی و بقای زنبور پارازیتویید بررسی شد. با افزایش سن زنبور نرخ بقاء روند نزولی داشت. امید زندگی و نرخ مرگ ­و میر در تیمار پایریدالیل اختلاف چندانی با شاهد نداشت ولی در پارامترهای تولیدمثل زنبور بین شاهد و پایریدالیل اختلاف معنی ­دار بود. درصد تلفات در مرحله­ تخم و لارو توسط تیمار حشره­ کش تحت ­تاثیر قرار گرفت، ولی درصد ظهور حشرات کامل بین شاهد و تیمار حشره­ کش اختلاف معنی ­داری نداشت. این نتایج نشان داد که پایریدالیل اثر کشندگی چندانی روی زنبور ندارد، هم­چنین کم­ترین تاثیر سوء روی پارامترهای جدول زندگی زنبور داشت. در صورت تایید نتایج در مطالعات تکمیلی مزرعه ­ای، از این حشره کش می ­توان همراه با این عامل کنترل بیولوژیک در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها