ارزیابی سه نوع فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات تجاری و سطوح مختلف طعمه پاشی با آن ها جهت کنترل مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip:Tephritidae) درمنطقه جهرم فارس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم

2 بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

کارایی سه فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات با نام­ های تجاری اگریسنس (Agrisence)، بیوسبو (Bio-cebo) و اسمل فول (Esmelfol) با سه سطح طعمه­ پاشی 50، 75 و 100 درصد سطح سبز کرت­ های آزمایشی در مقایسه با تیمارهای شاهد بدون سم­ پاشی و شاهد با سم­ پاشی (مالاتیون دو در هزار) درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با 11 تیمار و سه تکرار روی آفت مگس جالیز در منطقه جهرم فارس مورد مطالعه قرار گرفت. جهت ارزیابی تیمارها از شاخص­ های درصد آلودگی میوه­ ها، درصد تاثیر تیمارها و میزان عملکرد در کرت­ های آزمایشی استفاده شد. در کلیه شاخص­ های مورد ارزیابی اختلاف بین تیمارها در سطح یک درصد معنی­ دار بود. بیشترین میزان آلودگی میوه­ ها، در تیمار شاهد (5/28%) و کم­ترین آن در تیمار طعمه­ پاشی 100 درصد سطح سبز کرت آزمایشی با فرمولاسیون آگریسنس (5/1 %) مشاهده شد. بیش­ترین و کم­ترین درصد تاثیرتیمارها، به­ ترتیب در تیمارهای طعمه­ پاشی 100 درصد سطح سبز کرت آزمایشی با اگریسنس (13/95%) و سم­ پاشی با مالاتیون (03/61%) مشاهده شد .بالاترین عملکرد (1600 کیلوگرم در کرت) در تیمار طعمه­ پاشی 100 درصد سطح سبز کرت آزمایشی با اگریسنس و کم­ترین آن (7/466 کیلوگرم در کرت) در تیمار شاهد بدون سم­ پاشی مشاهده شد. طعمه­ پاشی 50 ، 75 و 100 درصد سطح سبز کرت­ های آزمایشی با انواع پروتیین هیدرولیزات اختلاف معنی­ دار نشان نداد. با توجه به­ نتایج فوق،  طعمه­ پاشی 50 درصد سطح سبز مزرعه با هر یک از فرمولاسیون های مورد استفاده (به­ خصوص فرمولاسیون ساخت شرکت اگریسنس) جهت کنترل موثر و اقتصادی مگس جالیز در کشت بهاره خربزه در منطقه جهرم توصیه می­ شود .

کلیدواژه‌ها