بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) به گروه های مختلف حشره کش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران، تهران

2 گروه حشره شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

تریپس پیاز یکی از آفات مهم پیاز و دیگر محصولات گیاهی در جهان می­‌باشد به­ طوری­که هر سال چندین نوبت در طول فصل علیه آن سم ­پاشی می ­شود. در این تحقیق به ­منظور یافتن حشره­ کش‌­های موثر از روش زیست­ سنجی تماسی استفاده گردید. از فرمولاسیون تجارتی حشره­ کش‌های اسپینوساد SC240، دلتامترینEC %2.5، سایپرمترین EC %40، دیازینون EC %60 و اکسی­ماترین AS %0.6 برای تهیه غلظت­ ها استفاده شد. در این آزمایش کاغذ صافی با غلظت­ های مختلف حشره‌ کش‌­ها آغشته شد. سپس حشرات بالغ چهار روزه در داخل پتری رها گردید. ارزیابی­ ها برای تعیین درصد تلفات تریپس 24 ساعت بعد از رها سازی به­ داخل پتری انجام شد. مقادیر LC50 محاسبه شده برای هریک از حشره کش­ ها به­ ترتیب 8/4، 08/3، 08/38 ،47046 ،43/2 میکروگرم برمیلی­ لیتر بود. نتایج حاصل از مقایسه LC50 حشره­ کش­ های شیمیایی علیه تریپس پیاز نشان داد که حشره کش اکسی­ماترین با داشتن کمترین LC50 ، بیشترین سمیت را در بین سایر حشره کش­ ها برای تریپس­ داراست. بنابراین می­‌توان آن را به­ عنوان حشره­ کش جدید در کنترل تریپس پیاز معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها