بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، استان آذربایجان شرقی، مراغه، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان ‌شرقی، تبریز، ایران

4 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، استان آذریایجان شرقی، مراغه، ایران

چکیده

تاکنون از بالاخانواده (Hemiptera) Psylloidea تعداد 89 گونه متعلق به 3 خانواده و 8 زیرخانواده از ایران گزارش شده است. در این بررسی مقایسه­ ای بین تنوع گونه­ ای پسیل های گزارش شده از کشور و گونه­ های جمع­ آوری شده از استان آذربایجان شرقی طی سال­ های 1389-1390 از گیاهان علفی و اندام­ های هوایی درختان مختلف صورت گرفته است. از مجموع 6 خانواده موجود در بالاخانواده Psylloidea، تعداد 2 خانواده، 7 جنس و 17 گونه در این استان جمع ­آوری شد و از این تعداد، 14 گونه برای فون استان آذربایجان شرقی جدید می ­باشند. مقایسه به عمل آمده در تنوع گونه­ ای پسیل­ ها نشان داد که گونه­ های موجود در استان از 3 خانواده Triozidae، Psyllidae و Homotomidae بوده و افراد خانواده Triozidae از بیشترین تراکم در استان برخوردار هستند، به­ طوری که 9/68 درصد گونه­ های گزارش شده از کل کشور متعلق به خانواده Psyllidae بوده در حالی که 83/69 درصد نمونه ­های جمع ­آوری شده در استان آذربایجان شرقی متعلق به­ خانواده Triozidae است. در این بررسی جنس های Bactericera بیشترین تعداد گونه را در استان به­ خود اختصاص داده است، در حالی که در ایران جنس­ های Cacopsylla و Trioza بیشترین تعداد گونه را دارا می­ باشند.

کلیدواژه‌ها