ویژگی های زیستی زنبور پارازیتویید Anagyrus mirzai (Hym., Encyrtidae) روی شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem., Pseudococcidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

شپشک آرد­آلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead)  از آفات مهم مرکبات و بسیاری از گیاهان زراعی و غیرزراعی در نواحی گرمسیری و نیمه­ گرمسیری جهان است. در تحقیق حاضر برخی پارامترهای زیستی شامل طول دوره رشدی، طول عمر، ظرفیت تولیدمثلی و نسبت جنسی زنبور پارازیتوییدAnagyrus mirzai Agarwal & Alam, 1959 (Hym., Encyrtidae) روی پوره­ های سن سوم (18روزه) و شپشک­ های ماده جوان (24 روزه) شپشک آردآلود جنوب در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 5 60 درصد و درجه حرارت oc5/1 27 و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. طول دوره رشدی برای پارازیتوییدهای ماده پرورش یافته روی پوره­ های 18 روزه شپشک آردآلود جنوب 79/0±4/14 روز و پارازیتوییدهای نر 68/0±65/12 روز و روی شپشک­ های 24 روزه، برای ماده­ ها 52/0±45/13 روز و برای نرها 87/0±30/12 روز به­ دست آمد. میانگین طول عمر پارازیتوییدهای ماده­ای که در ظروف پرورش روی شپشک­ های آردآلود جنوب 18 روزه رهاسازی شدند 78/0±25/14 روز و پارازیتوییدهای نر 83/0±40/6 روز و در شپشک­ های 24 روزه میانگین طول عمر پارازیتوییدهای ماده 69/0± 7/14 و پارازیتوییدهای نر 74/0± 1/7 روز تعیین شد. نسبت جنسی نر به ماده پارازیتوییدهای پرورش یافته روی پوره­ های سن سوم شپشک میزبان 1 به 11/1 و روی حشره کامل تازه ظاهر شده 1 به 33/1 به ­دست آمد. میانگین تعداد نتاج ایجاد شده توسط پارازیتوییدهای ماده پرورش یافته روی پوره ­های 18 روزه برای نتاج نر 47/2±2/15 و برای نتاج ماده 03/2±8/16 عدد بود و در مورد شپشک­ های 24 روزه، هر ماده به­ طور میانگین 63/1±6/20 عدد نر و 11/2±4/26 عدد ماده تولید نمود. نرخ کپسوله شدن کل در شپشک­ های 18 و 24 روزه به­ ترتیب برابر با 6/38 و 9/43 درصد و نرخ کپسوله شدن موثر برای این سنین 4/14 و 1/20 درصد به­ دست آمد.

کلیدواژه‌ها