مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 بخش جانورشناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

4 گروه باغبا نی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker) از آفات مهم انجیر در شهرستان پلدختر استان لرستان است. اثر تیمار­های یک­ بار آبشویی، دو­بار آبشویی، یک ­بار دترجنت، دو­بار دترجنت، سم انویدور، سم ابرون و سم فلورمایت روی این آفت در شهرستان پلدختر بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با چهار تکرار همراه با شاهد انجام گردید. پس از 3، 7، 14 و 29 روز از اعمال تیمارها درصد تلفات اصلاح شده محاسبه شد. نتایج نشان داد که در همه تاریخ ­های شمارش بین تیمارها اختلاف معنی ­داری وجود دارد. تیمار یک­ بار استفاده از دترجنت به­ ترتیب در 3، 7، 14 و29 روز دارای تلفات 21/78، 63/56، 31/50 و03/40 درصد بود. درختانی که دو­بار با دترجنت تیمار شده بودند پس از 29 روز دارای تلفات 54/92 درصد بودند که با سموم کنه­ کش اختلاف معنی ­داری نداشتند. بر اساس نتایج در 3، 7، 14 و 29 روز پس از آب­شویی درختان، تلفات کنه تارتن انجیر 32/47، 37/25، 77/23 و 33/19 درصد بود و در تیمار دو­بار آبشویی پس از 29 روز تلفات این آفت 21/62 درصد بود. در تمام زمان­ های نمونه ­برداری جمعیت کنه در درختان سم ­پاشی شده با سموم کنه­ کش انویدور، ابرون و فلورمایت بسیار کم و نزدیک به­ صفر بود. بنابراین به­ نظر می­ رسد روش ­های کم خطری مانند آبشویی و یا استفاده از دترجنت ها می­ توانند با ایجاد شرایط نامساعد برای کنه تارتن انجیر موجب کاهش چشم­گیر جمعیت شده و با توجه به اثر کمتر این روش ­ها روی دشمنان طبیعی می­ توان در مدیریت تلفیقی آفات از این روش­ ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها