تاثیر تغذیه از غلظت‌های مختلف قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکارز در نبود لاروهای میزبان بر طول عمر حشرات کامل زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Hym.; Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

حشرات کامل بسیاری از گونه ­های پارازیتوییدها به کربوهیدرات‌ها به­ عنوان منبع انرژی نیاز دارند. تغذیه از کربوهیدرات به­ طور موثری می­ تواند باعث افزایش طول عمر، باروری و یا نرخ پارازیتیسم شود. در این تحقیق، اثر غلظت­ های 0، 10، 30، 50 و 70 درصد سه قند گلوکز، فروکتوز و ساکارز در نبود لاروهای شب‌پره‌ مدیترانه‌ای آرد روی طول عمر حشرات کامل نر و ماده‌ زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی (دمای Cº2±25، رطوبت نسبی 5±60 درصد و L14:D10) بررسی گردید. بر اساس نتایج، تغذیه از تیمارهای قندی در مقایسه با آب مقطر (شاهد) به ­طور معنی‌داری باعث افزایش طول عمر حشرات کامل نر و ماده‌ زنبور پارازیتویید گردید. در مورد گلوکز، میانگین طول عمر حشرات­ کامل هر دو جنس در مقایسه با دو قند دیگر به ­طور قابل توجهی کم‌تر و ترتیب مناسب بودن سه قند استفاده شده برای این زنبور عبارت بود از: فروکتوز> ساکارز> گلوکز. غلظت مناسب هر سه قند برای نرها 50 درصد برآورد گردید ولی در مورد ماده‌ها غلظت 30 درصد فروکتوز، 50 درصد ساکارز و 70 درصد گلوکز برآورد شدند. هم‌چنین، واکنش طول عمر حشرات­ کامل به غلظت‌های مختلف قندی، در مورد فروکتوز نسبت به دو قند دیگر از روند یکنواخت‌تری برخوردار بود. مقایسه‌ گروهی طول عمر حشرات کامل نر در برابر طول عمر ماده‌ها نشان داد که اختلاف بین میانگین کلی طول عمر نرها و ماده‌ها از لحاظ آماری معنی‌دار نبود و نرها و ماده‌ها طول عمر یکسانی داشتند. با توجه به تجزیه‌ واریانس داده‌ها، طول عمر نرها در مقایسه با ماده‌ها به میزان بیش‌تری تحت تاثیر تغذیه از غلظت‌های مختلف قندی قرار داشت. تفاوت در نتایج فوق به وجود اختلاف‌ در نیازهای غذایی و رفتارهای حشرات کامل نر و ماده نسبت داده شد. نتایج فوق اهمیت تغذیه‌ حشرات کامل H. hebetor را از منابع قندی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها