تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

در سال­ های اخیر توجه ویژه­ای به پرورش سنک­ های جنس Orius و رهاسازی آن جهت کنترل جمعیت آفاتی چون تریپس­ ها و شته­ ها به ­ویژه در گلخانه­ ها گردیده است. در این تحقیق میزان تخم­ گذاری و طول عمر سنک Orius albidipennis Reuter، تحت تاثیر سه رژیم غذایی مختلف، (شامل تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده ذرت، تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده خرما و تخم پروانه بید غلات به تنهایی) و دو بستر تخم ­ریزی متفاوت (غلاف لوبیا سبز و برگ شمعدانی)، بررسی و مقایسه گردید. نتایج به ­دست آمده نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی (دمای °C2±25، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی)، میانگین تعداد تخم­ های گذاشته شده توسط سنک O. albidipennis، تحت سه رژیم غذایی مختلف، از لحاظ آماری اختلاف معنی ­داری داشتند. در این بین بالاترین میزان تخم­ گذاری مربوط به رژیم غذایی تخم پروانه بید غلات به همراه گرده ذرت با میانگین (76/1±7/82) تخم و کمترین میزان تخم­ گذاری با میانگین (26/1±50) مربوط به رژیم تخم پروانه بید غلات به تنهایی بود، که حاکی از اهمیت و نقش گرده در بیولوژی و زندگی این حشره می­ باشد. طول عمر سنک  O. albidipennis روی این سه رژیم غذایی، از لحاظ آماری اختلاف معنی ­داری نداشت. مقایسه میانگین تعداد تخم ­های گذاشته شده در هر بستر، نشان داد که اختلاف معنی­ داری از لحاظ آماری بین این دو تیمار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها