استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران، بخش تحقیقات رده بندی حشرات، تهران

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

زنجره مو (Kolenati, 1857) Cicadatra alhageos به ­عنوان آفت درجه اول در ایران شناخته شده است. در عین حال تا کنون وجود دو گونه زنجره‌ دیگر از خانواده Cicadidae شامل (Chloropsalta smaragdula Haupt, 1920 و (Melichar, 1920) Chloropsalta ochreata) روی مو در ایران گزارش شده که شباهت ظاهری بسیاری با گونه‌ اول دارند و شناسایی صحیح آن­ها در سطح مزرعه و بدون بررسی ژنیتالیا ساده نیست. در این تحقیق با استفاده از انتخاب لندمارک در قالب مرفومتریک هندسی و آنالیز تجزیه به مولفه ­های اصلی، تفاوت­ های ظاهری شکل بال در هر گونه به نحوی مشخص گردید که جدا کردن این سه گونه از یکدیگر را در سطح مزرعه با خطای کمتری امکان‌پذیر سازد. آنالیزهای انجام شده، اختلافاتی را در موقعیت هندسی لندمارک­ ها در سه گونه‌ مورد بررسی نشان داد. از این میان، نسبت بخش انتهایی به بخش ابتدایی رگبال CuA1 و همچنین نسبت بخش قاعده‌ای رگبال M با بخش اول رگبال M 1+2 بهترین صفت‌ها برای تمایز سه گونه در سطح مزرعه تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها