گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌ شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه گیا‌ه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ساری

3 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

در این تحقیق فون پادمان راسته Entomobryomorpha در مناطق مختلف استان کرمانشاه طی سال­ های 91-1393 مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 20 گونه متعلق به 13 جنس از 8 زیرخانواده و 4 خانواده مختلف پادمان شناسایی شدند که جنس (Stach, 1947)  Subisotoma و دو گونه Subisotoma variabilis Gisin, 1949و Cyphoderus bidenticulatus Parona, 1888 برای بار اول از ایران گزارش گردید. علاوه بر آن دو خانواده Tomoceridae و Paronellidae، دو جنس Cyphoderus Nicolet, 1842 و Tomocerus Nicolet, 1842 و دو گونه Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871) و Cyphoderus albinus Nicolet, 1842 نخستین­ بار از استان کرمانشاه گزارش گردید. از سوی دیگر یک چک لیست نهایی از فون پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه شامل 4 خانواده، 15 جنس و 36 گونه، به­ همراه کلید شناسایی آن­ها در سطح جنس تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها