اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته، کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

گل رز یکی از اولویت­ های مهم در تولید گل و گیاهان زینتی است. کنه دو لکه­ ای (Tetranychus urticae) یکی از مهمترین آفات رز در گلخانه ­های استان مرکزی است که باعث کاهش کیفی و کمی محصول می­ گردد. برای مبارزه با این آفت در سال­ های اخیر عمدتا از سموم شیمیایی استفاده می ­شود. در این تحقیق اثر کنترلی سموم باروک، آبامکتین  و فنازاکویین و سه رقم رز Utopia ،White Naomi و Dolcevita روی این آفت بررسی شد. 1، 3، 5، 7 و 14 روز بعد از اعمال تیمارها تعداد کنه ­ها در 1 سانتی­ متر مربع سطح زیرین برگ شمارش شد و محاسبه گردید. نتایج نشان داد بین سموم مختلف در تاریخ­ های مختلف نمونه­ برداری اختلاف معنی­ داری وجود دارد. در این آزمایش درصد تلفات پوره در سه روز بعد از سم­ پاشی اول سم باروک روی رقم Dolcevita بیشترین و سم آبامکتین روی رقم Utopia کمترین اثر، و در پنج روز بعد از سم­ پاشی دوم سم آبامکتین روی رقم White Naomi بیشترین تاثیر و سم فنازاکویین روی رقم Dolcevita کمترین اثر را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها