تعیین شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه انجیره (فارس) در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و مربی، گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

3 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

حشرات 75% گونه­ های جانوری شناخته شده روی زمین را تشکیل می­ دهند. سه درصد از این تعداد گونه را حشرات آبزی و نیمه آبزی شامل می ­شوند. حساسیت این حشرات به موجودات زنده و عوامل غیر زنده متفاوت است. این تحقیق در پاییز 1392 و به­ منظور تعیین شاخص زیستی رودخانه انجیره واقع در شهرک آرین، با به­ کارگیری فون حشرات آبزی صورت گرفته است. در این تحقیق در مجموع 18 خانواده از 12 کد زیستگاهی رودخانه شناسایی شد. شاخص زیستی این رودخانه در فصل پاییز عدد 91/5 به ­دست آمد که با استفاده از جدول مربوط به برآورد کیفیت آب و شاخص­ های زیستی آن، مشخص گردید که کیفیت آب این رودخانه در فصل پاییز متوسط و درجه آلودگی زیستی آب با توجه به جدول شاخص زیستی نسبتا آلوده می­ باشد.

کلیدواژه‌ها