اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران

2 دانش آموخته، کارشناسی مدیریت تلفیقی آفات، دانشکده کشاورزی، آموزشکده عالی امام خمینی، کرج

چکیده

به منظور بررسی اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر و گزنه روی حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium castaneum) دو گیاه و در دمای اتاق، خشک گردیدند. پس از پودر‌کردن، 100گرم از هر پودر در 100 سی ­سی اتانول 98% خیسانده و توسط دستگاه تبخیر، تغلیظ شدند. جهت انجام آزمایشات، غلظت­‌های 5، 10، 30 و 50 درصد از عصاره غلیظ با استفاده از استون خالص تهیه ‌شد. آزمایشات از روش کاغذ­های صافی آغشته به عصاره انجام گردیدند و درصد دورکنندگی عصاره هر گیاه در زمان­‌های یک، سه، پنج و ده ساعت پس از تیمار، در چهار تکرار مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به نتایج حاصل، بالاترین مقدار دورکنندگی مربوط به گیاه خارشتر (6/76%) پس از گذشت زمان 10 ساعت به ­دست ‌آمد و کمترین مقدار آن در ارتباط با گیاه گزنه (3/3%) پس از یک ساعت حاصل شد. همچنین در تمامی غلظت­‌ها مقدار دورکنندگی خارشتر بیشتر از گزنه بود. نتایج حاصل حاکی از آن است که عصاره گیاه خارشتر پتانسیل بیشتری نسبت به گیاه گزنه به منظور دورکنندگی شپشه آرد دارد.

کلیدواژه‌ها