بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

کنه دولکه ­ای با نام علمی Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) از گونه­ های پلی ­فاژ در بسیاری از نقاط دنیا بوده و به ­عنوان یک آفت جدی روی اغلب گیاهان زینتی ازجمله گل رز مطرح است. در این تحقیق جمعیت کنه دولکه ­ای روی سه رقم گل رز شامل Dolce vita، Red naomi و White naomi در گلخانه و در شرایط دمایی 3±20 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 70 درصد، دوره نوری 10 ساعت روشنایی و 14 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. یک کادر مربع شکل به ابعاد یک سانتی­متر به­ عنوان واحد نمونه­ برداری تعیین شد و مراحل مختلف زندگی کنه شامل تخم، لارو، پوره و کنه بالغ در داخل این کادر شمارش گردید. تجزیه واریانس داده ­ها نشان داد که تعداد تخم، لارو، پوره و کنه بالغ بین ارقام مورد مطالعه به­ طور معنی­ داری متفاوت بود. میانگین تراکم جمعیت کنه دولکه ­ای روی ارقام Dolce vita، Red naomi و White Naomi به­ ترتیب 49/3، 7/7 و 97/8 عدد در سانتی­متر مربع از برگ به ­دست آمد. رقم White Naomi به ­عنوان رقم حساس و رقم Dolce vita به­ عنوان رقم مقاوم شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها