چک لیست اولیه کفشدوزک های (Coleoptera: Coccinellidae) ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

2 حشره شناسی، دانشگاه روتردینگ، آلمان

3 دانش آموخته حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس

چکیده

در این چک لیست 110 گونه کفشدوزک متعلق به 6 زیر­خانواده تهیه شده است. از این تعداد 28 گونه توسط نویسنده مسئول (رضا جعفری) جمع­ آوری و شناسایی گردیده است که دو گونه Aphidectaobliterata و Scymnusmediteraneus برای اولین ­بار از ایران توسط نویسنده گزارش می ­شود. برای تشخیص گونه­ ها از صفات خارجی و ژنیتالیای کفشدوزک­ های نر و ماده استفاده شد. اغلب کفشدوزک ­های موجود در چک لیست گوشت­ خوار و عمدتا از  شته ­ها، کنه ­ها و شپشک­ ها تغذیه می­ کنند. گونه ­های موجود در چک لیست متعلق به 34 جنس شامل (Brumus, Chilocorus, Exochomus, Platynaspis, Rhyzobius, Rodolia, Bulaea, Adalia, Anistostica, Aphidecta, Calvia, Cheilomenes, Coccinella, Coccinulla, Hippodamia, Menochilus, Oenopia, Olla, Propylea, Halyzia, Psyllobora, Vibidia, Tytthaspis, Epilachna, Hyperaspis, Clitostethus, Cryptolaemus, Diomus, Nephus, Scymnus, Stethorus, Diloponis, Serangium and Pharoscymnus
15 قبیله شامل (Chilocorini, Platynaspidini, Coccidulini, Noviini, Bulaeini, Coccinellini,Psylloborini, Tytthaspidini, Epilachnini, Hyperaspidini, Scymnini, Stethorini, Microweisini, Serangiini and Sticholotidini ) و 6 زیر خانواده شامل (Coocidulinae, Coccinellinae, Scymninae, Chilochorinae, Sticholotidinae & Epilachninae) هستند. بیشترین و کمترین تعداد گونه به­ ترتیب مربوط به زیر خانواده های Scymninae و Sticholotinae بود. بیشترین تعداد جنس با 50 درصد فراوانی مربوط به قبیله Coccinellini بود. اکثر گونه ­های دو زیر خانواده Coccinellinae و Scymninae با فراوانی 80 درصد از اغلب نقاط ایران گزارش شده ­اند.

کلیدواژه‌ها