راهنمای مقدماتی شناسایی ملخ هایOedipodinae Walker, 1870 در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

موزه استاد جلال افشار، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

کلیدی برای شناسایی مقدماتی جنس­ ها وگونه ­های ملخ ­های Oedipodinae با شرح نواحی انتشار آن­ها در ایران داده شده است. پس از مقایسه شکل ظاهری و مشخصات دو زیرخانواده Walker,1871 Oedipodinae و Acridinae معلوم شد Aiolopus Fieber 1853. با این خصوصیات دو زیر­خانواده در بسیاری از خصوصیات شکلی مشترک است. ضمن شرح خصوصیات ظاهری شکل Aiolopus و گونه ­های آن در ایران گونه A. tamulus F. به ­صورت زیر گونه ­ای از .A. thalassinus F شرح داده شد A. savignyi (Krauss, 1890)  و (A. simulatrix simulatrix (Walker, 1870 هم­ نام می­ باشند. جنس­ های Locusta L., Celes Sauss., Oedipoda Latr., Pyrgodera F.-W., Brunnerella Sauss. با داشتن کارینای میانی برجسته به ­راحتی از سایر جنس­ های Oedipodinae از قبیلهSphingonotini  که پیش گرده زین شکل دارند متمایز می ­شوند.

کلیدواژه‌ها