تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

5 بخش تحقیقات رده بندی حشرات و موزه حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه‌ پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

اغلب افراد نر ملخ ­های شاخک­بلند در زمان جفت­گیری از سیگنال­ های بیواکوستیکی استفاده می­ نمایند که نقش مهمی در موفقیت تولید­مثلی آن­ها دارد. در تحقیق حاضر، دستگاه تولید صدای ملخ پیشانی­ سفیدDecticus albifrons (Fabricius, 1775) تشریح گردیده و تجزیه و تحلیل روابط ویژگی­ های صوتی با درجه حرارت در طیف دمایی 37-18 درجه سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت. آواز فراخوانی از نوع چیرپ بوده و از اکم ­های کوتاهی تشکیل یافته است. فایل به ­طول 74/3 میلی ­متر بوده و از 91-77 دندانه تشکیل یافته است و به­ طور تقریبی 46/22 دندانه در هر میلی ­متر مشاهده می­ گردد. وقفه بین اکمی، مدت زمان لازم برای هر اکم و هر سیلابل از دمای 18 تا 30 درجه سلسیوس رابطه معکوس با درجه حرارت داشته در حالی­ که فرکانس صوتی، سرعت اکم­ ها و سیلابل­ ها تا این دما افزایش می­ یابند. پس از دمای 30 درجه سلسیوس تمام منحنی­ ها معکوس گردیدند که این دما به ­عنوان دمای بهینه برای آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید تعیین گردید. در بین مشخصه­ های صوتی ملخ پیشانی سفید سرعت اکم ­ها، فرکانس صوتی و وقفه بین اکمی دارای تفاوت معنی ­دار در دماهای مختلف بودند.

کلیدواژه‌ها