بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

با استفاده از نشانگر ریزماهواره ISSR به منظور جداسازی جمعیت­ های زنبور عسل Apis mellifera، سه استان کردستان، خوزستان و اصفهان مقایسه شدند. استخراج DNA از زنبورهای کارگر با استفاده از روش بهینه نمکی صورت گرفت. تکثیر با چهار جفت آغازگر ISSR صورت گرفت. باند­های حاصل با استفاده از ژل آگارز 2 درصد و رنگ ­آمیزی با اتیدیوم بروماید قابل رویت گردید. الگوی باندی بر اساس حضور باند (یک) یا عدم حضور(صفر) نمره­دهی شد. پس از تکثیر در واکنش زنجیره­ای پلیمراز 45 باند تولید شد. از این تعداد، 8 باند با میزان (52/84) درصد چند شکل بودند. دندروگرام این جمعیت­ ها بر اساس ضریب تشابه جاکارد محاسبه و روش تجزیه خوشه ­ای برای گروه­ بندی با استفاده از نرم افزار NTSYS رسم شد و جمعیت ­ها در دو گروه مشخص قرار گرفتند. جمعیت­ های کردستان و خوزستان در یک گروه و جمعیت اصفهان در یک گروه مجزا قرار گرفتند .دو استان کردستان و خوزستان بیشترین شباهت را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها