مروری بر توزیع گسترده گونه خسارت زای کنه پهن Polyphagotarsonemus latus و آفت گیاهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم بیولوژی، دانشگاه لیدز، یورکز، انگلستان

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

این مقاله در ارتباط با افرادی می­ باشد که درباره کنه زرد وپهن به ­عنوان یک کنه با دامنه تغذیه وسیع و آفت مخرب با گسترش جهانی در حال تحقیق می­ باشند. آلودگی شدید آن باعث خسارت زیاد به گیاهان مختلف به ­خصوص آن­هایی که جنبه تجاری درگلخانه دارند می­ شود. وضعیتی از بیولوژی و روش­ های کنترل آن به اختصار مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها